SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪
SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪

SKIN SMOOTHING LIGHT 家用点阵美肤仪

2022-08-04 15:12:02  

36束点阵聚焦0.36cm², 200次后开启自动锁定, 智能测肤,接触发射。 流线天鹅颈造型。

  • 型号 : Skin Smoothing Light

  • 价格 : ¥5999